Právní informace

1. Prezentace stránek.

Podle článku 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé stránek https://www.aroflora.com informováni o totožnosti různých stran zapojených do jeho provádění a monitorování:

Majitel : INNOBIZ – SAS SIRET: 48477543200038 - Intrakomunitární DPH: FR70484775432 – INNOBIZ, 300 RUE DU CLOS DE VIVIERS 34830 JACOU
Autor : Thuret
Vedoucí publikace : Pierre Emmanuel Thuret
Osobou odpovědnou za zveřejnění je fyzická nebo právnická osoba.
Webmaster : Pierre Emmanuel Thuret
Hostitel : o2switch – Chem. des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand

2. Všeobecné podmínky používání stránek a nabízených služeb.

Používání webových stránek https://www.aroflora.com znamená úplný a úplný souhlas s níže popsanými všeobecnými podmínkami používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, a uživatelé stránek https://www. aroflora.com jsou proto vyzýváni, aby se s nimi pravidelně seznamovali.

Tato stránka je uživatelům běžně přístupná po celou dobu. O přerušení z důvodu technické údržby však může rozhodnout společnost INNOBIZ, která se pak bude snažit předem sdělit uživatelům data a časy zásahu.

Webové stránky https://www.aroflora.com jsou pravidelně aktualizovány Pierrem Emmanuelem Thuretem. Stejně tak může být právní upozornění kdykoli změněno: je však závazné pro uživatele, který je vyzván, aby se na něj co nejčastěji odkazoval, aby si jej mohl přečíst.

3. Popis poskytovaných služeb.

Účelem webových stránek https://www.aroflora.com je poskytovat informace o všech aktivitách společnosti.

INNOBIZ vynakládá veškeré úsilí, aby https://www. aroflora.com poskytoval co nejpřesnější informace. Nemůže však nést odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už jsou její vinou nebo chybou partnerů třetích stran, kteří jí tyto informace poskytují.

Veškeré informace uvedené na webových stránkách https://www. aroflora.com mají pouze informativní charakter a mohou se změnit. Informace na webových stránkách https://www. aroflora.com navíc nejsou vyčerpávající. Od doby, kdy byly zveřejněny online, podléhají změnám.

4. Smluvní omezení týkající se technických údajů.

Webové stránky používají technologii JavaScript.

Webové stránky nemohou nést odpovědnost za žádné materiální škody související s používáním webových stránek. Kromě toho se uživatel webu zavazuje přistupovat na stránky pomocí nejnovějšího hardwaru, bez virů a s aktuálním prohlížečem nejnovější generace

5. Duševní vlastnictví a padělky.

INNOBIZ je vlastníkem práv duševního vlastnictví nebo je držitelem práv k užívání všech prvků přístupných na těchto stránkách, zejména textů, obrázků, grafiky, loga, ikon, zvuků, softwaru.

Jakákoli reprodukce, reprezentace, úprava, publikace, přizpůsobení všech nebo části prvků webu, bez ohledu na použité prostředky nebo proces, je zakázána bez předchozího písemného souhlasu: INNOBIZ.

Jakékoli neoprávněné použití stránek nebo jakýchkoli prvků, které obsahují, bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a násl. zákona o duševním vlastnictví.

6. Omezení odpovědnosti.

INNOBIZ nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na stránky https://www.aroflora.com a vyplývající buď z použití hardwaru, který nesplňuje specifikace uvedené v bodě 4, nebo z výskytu chyby nebo nekompatibility.

INNOBIZ nenese odpovědnost za nepřímé škody (např. ztrátu trhu nebo ztrátu příležitosti) vyplývající z používání webových stránek https://www.aroflora.com.

Uživatelé mají k dispozici interaktivní prostory (možnost klást dotazy v kontaktní oblasti). INNOBIZ si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat jakýkoli obsah uložený v tomto prostoru, který je v rozporu s právními předpisy platnými ve Francii, zejména s ustanoveními týkajícími se ochrany údajů.  V případě potřeby si INNOBIZ také vyhrazuje právo zpochybnit občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnost uživatele, zejména v případě zprávy rasistické, urážlivé, pomlouvačné nebo pornografické povahy, a to bez ohledu na použité médium (text, fotografie atd.).

7. Správa osobních údajů.

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a evropskou směrnicí ze dne 24. října 1995.

Při používání webových stránek https://www.aroflora.com mohou být shromažďovány následující údaje: URL odkazů, přes které se uživatel dostal na https://www.aroflora.com webové stránky, poskytovatel přístupu uživatele, adresa internetového protokolu (IP) uživatele.

V každém případě INNOBIZ shromažďuje osobní údaje týkající se uživatele pouze pro účely určitých služeb nabízených webovými stránkami https://www.aroflora.com. Uživatel je povinen poskytnout tyto informace s plným vědomím skutečností, zejména při jejich zadávání sám. Uživatel https://www stránek je poté informován o tomaroflora.com zda je povinen tyto informace poskytnout.

V souladu s ustanoveními článků 38 a násl. zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách má každý uživatel právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu a námitky proti nim, a to podáním písemné a podepsané žádosti spolu s kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu, Určení adresy, na kterou má být odpověď odeslána.

Žádné osobní údaje uživatele https://www.aroflora.com nejsou bez vědomí uživatele zveřejňovány, vyměňovány, přenášeny, postoupeny nebo prodávány na jakémkoli médiu třetím stranám. Pouze hypotéza nabytí společnosti INNOBIZ a jejích práv by umožnila předání uvedených informací potenciálnímu nabyvateli , který by byl následně vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat údaje vůči uživateli stránek https://www.aroflora.com.

Stránka není deklarována CNIL, protože neshromažďuje osobní údaje. .

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

8. Hypertextové odkazy a soubory cookie.

Webové stránky https://www.aroflora.com obsahují řadu hypertextových odkazů na jiné stránky, které byly zřízeny se souhlasem společnosti INNOBIZ. INNOBIZ však nemá možnost ověřit obsah takto navštívených stránek, a proto za tuto skutečnost nepřebírá žádnou odpovědnost.

Prohlížení webových stránek https://www.aroflora.com může mít za následek instalaci souborů cookie do počítače uživatele. Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale zaznamenává informace týkající se navigace počítače na webu. Takto získaná data mají usnadnit následnou navigaci na webu a mají také umožnit různá měření návštěvnosti.

Odmítnutí instalace souboru cookie může mít za následek nemožnost přístupu k určitým službám. Uživatel však může nakonfigurovat svůj počítač následujícím způsobem tak, aby instalaci souborů cookie odmítl:

V Internet Exploreru: záložka nástrojů (piktogram ve tvaru ozubeného kolečka vpravo nahoře) / možnosti internetu. Klikněte na Soukromí a zvolte Blokovat všechny soubory cookie. Potvrďte na OK.

Ve Firefoxu: V horní části okna prohlížeče klikněte na tlačítko Firefox a přejděte na záložku Možnosti. Klikněte na záložku Soukromí. Nastavte pravidla uchovávání informací na: Použít vlastní nastavení pro historii. Nakonec zrušte zaškrtnutí, abyste zakázali soubory cookie.

V Safari: Klikněte na ikonu nabídky (symbolizovanou ozubeným kolečkem) v pravém horním rohu prohlížeče. Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V sekci Ochrana osobních údajů klikněte na Nastavení obsahu. V sekci "Cookies" můžete cookies zablokovat.

V prohlížeči Chrome: Klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu prohlížeče (symbolizována třemi vodorovnými čarami). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V sekci Ochrana osobních údajů klikněte na Předvolby. Na kartě "Ochrana osobních údajů" můžete soubory cookie zablokovat.

9. Rozhodné právo a jurisdikce.

Jakýkoli spor v souvislosti s používáním webových stránek https://www.aroflora.com podléhá francouzskému právu. Výlučná příslušnost je svěřena příslušným soudům v Paříži.

10. Hlavní dotčené zákony.

Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, ve znění zejména zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o zpracování údajů, souborech a svobodách.

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

11. Slovníček pojmů.

Uživatel: Uživatel internetu, který se přihlašuje pomocí výše uvedené stránky.

Osobní údaje: "informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo nebo nepřímo, identifikovat fyzické osoby, na které se vztahují" (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).