Definice

"Osobní údaje": označuje osobní údaje Uživatele shromážděné a zpracovávané během používání Služeb a procházení webových stránek https://www.aroflora.com;

"Správce údajů": označuje společnost, která určuje účely a prostředky prováděného zpracování osobních údajů.

"Služby": se vztahuje na všechny služby nabízené společností na webových stránkách, jakož i přihlášení k odběru newsletteru prostřednictvím vyhrazeného formuláře nebo žádosti o informace prostřednictvím vyhrazeného kontaktního formuláře.

"Uživatelem" se rozumí jakákoli osoba, která používá webové stránky.

Účelem Zásad ochrany osobních údajů je definovat závazky společnosti Innobiz jako správce údajů s ohledem na respektování osobních údajů uživatele shromažďovaných a zpracovávaných během používání služeb, prohlížení stránek https://www.aroflora.com nebo kontaktování společnosti.

Shromažďované osobní údaje

Jako správce údajů společnost Innobiz shromažďuje a zpracovává dvě (2) kategorie osobních údajů při procházení stránek a používání služeb uživatelem:

 • Identifikační údaje uživatele

Společnost shromažďuje a zpracovává informace a osobní údaje Uživatele, zejména příjmení, jméno a e-mailovou adresu.
V kontaktních formulářích a registračních formulářích k odběru newsletteru na webu jsou pole označená hvězdičkou (*) povinná a nezbytně nutná, aby společnost mohla zpracovat žádost o informace. V případě, že Uživatel nevyplní pole označená hvězdičkou (*), Společnost nebude moci žádost zpracovat.
Odpovědi Uživatele v polích formulářů, které nejsou označeny hvězdičkou (*), jsou nepovinné.
Uživatel je (1) předem informován o shromažďování a zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a (2) musí s tím souhlasit, a to buď potvrzením kliknutím nebo zaškrtávacím políčkem, jako součást oznámení o informacích a souhlasu v době shromažďování jeho osobních údajů prostřednictvím přihlášení k odběru newsletteru nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 • Přihlašovací údaje

Společnost také shromažďuje IP adresu a soubory cookie, když uživatel navštíví a prohlíží stránky.

Účel zpracování

Uživatel je informován o tom, že jeho/její osobní údaje podléhají počítačovému zpracování, které je aktualizováno a provozováno na odpovědnost společnosti, která jedná jako správce údajů pro následující účely/služby (dále jen "účely/služby"):

 • kontaktování Uživatele;
 • zasílání newsletterů informujících o nových produktech a akcích na produkty
 • Měření expozice reklam na webových stránkách
 • Provádění souhrnných statistik a výzkumných zpráv, které pomáhají zlepšovat algoritmy, měřit a porozumět tomu, jak jsou služby používány, a kromě toho vyvíjet nové produkty, služby nebo funkce.

Osobní údaje budou použity pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný pro dosažení účelů a služeb. Toto zpracování osobních identifikačních údajů nesplňuje žádné zákonné požadavky, ale je nezbytné pro realizaci a správu smluvního vztahu, pro zpracování požadavků uživatele nebo pro poskytování služeb.

Příjemce zpracování

Informace a osobní údaje shromažďované a zpracovávané společností jsou určeny výhradně pro společnost, její subdodavatele, partnery a poskytovatele služeb, jejich zaměstnance, konkrétně autorizované v přísném souladu s výše uvedenými účely a v neposlední řadě soudní a/nebo správní orgány.

Společnost může být požádána, aby sdělila osobní údaje uživatele svým subdodavatelům (včetně svých partnerů) za účelem zpracování požadavků uživatelů, včetně komerčních společností za účelem provádění statistických studií za účelem analýzy používání zařízení a služeb v místnosti a preferencí uživatelů za účelem zlepšení služeb.

Subdodavatelé jsou povinni respektovat důvěrnost a bezpečnost osobních údajů, které jim mohou být sděleny, a používat je pouze v souvislosti s plněním svých subdodávek nebo servisních úkolů.

Společnost nepředává osobní údaje mimo Evropskou unii.

Společnost zaručuje, že osobní údaje uživatelů nebudou zpřístupněny žádné neoprávněné třetí straně bez souhlasu subjektu údajů.
Společnost neprodává ani nepronajímá osobní údaje uživatelů třetím stranám.

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit osobní údaje, pokud to požadují příslušné soudní a správní orgány.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchovávané Společností po dobu, která nepřekračuje dobu nezbytně nutnou k dosažení Účelů, pro které byly shromážděny a pro které jsou uvedeny výše, a v žádném případě nesmí být uchovávány:

 • více než třicet (30) dnů od uplatnění práv Uživatelem, a zejména od žádosti o výmaz nebo předání Osobních údajů podané Uživatelem Společnosti;
 • více než tři (3) roky po skončení obchodního vztahu s Uživatelem pro Osobní údaje a maximálně tři (3) roky od posledního kontaktu Uživatele;

Po uplynutí těchto lhůt budou osobní údaje vymazány.

Práva uživatele

Uživatel má následující práva:

 • právo na přístup, tj. získat od správce údajů potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, přístup k uvedeným osobním údajům, jakož i různé informace, včetně účelů zpracování, kategorie osobních údajů, které se jich týkají, příjemce (příjemce) osobních údajů atd. ;
 • právo na opravu osobních údajů, které se ho týkají a které jsou nepřesné, neúplné, zastaralé nebo nejednoznačné nebo jejichž shromažďování a zpracování je zakázáno;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem údajů nebo proti předání osobních údajů, pokud neexistují oprávněné a závažné důvody, které převažují nad zájmy uživatele;
 • právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají;
 • právo na přenositelnost a obnovu Osobních údajů, které Uživateli umožní obdržet Osobní údaje, které předal Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému Správci údajů, aniž by se jednalo o Společnost, které byly Osobní údaje původně sděleny, nemůže tomu bránit;

Pokud si uživatel přeje uplatnit některé z výše uvedených práv, může svou žádost zaslat korespondentovi pro ochranu osobních údajů e-mailem na následující adresu: contact@aroflora.com nebo poštou k rukám korespondenta pro ochranu osobních údajů na následující adrese:  300H Rue du clos de viviers - 34830 JACOU, Francie.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost přijímá dostatečná, adekvátní a relevantní bezpečnostní opatření, aby zachovala bezpečnost osobních údajů a zejména zabránila jejich zkreslení, poškození nebo přístupu neoprávněných třetích stran. Tato opatření zahrnují mimo jiné zavedení postupů pro:

 • Ochrana serverů, na kterých jsou uloženy osobní údaje, firewally, antispamovými a antivirovými filtry;
 • Šifrování osobních údajů, protokol SSL;
 • Zveřejnění bezpečnostní chyby, zranitelnosti nebo narušení ze strany subjektu údajů.

Moll

Stránky nejsou určeny pro použití nezletilými osobami mladšími šestnácti (16) let.

Koláčky

Naše webové stránky používají k usnadnění navigace místní soubor relace (známý také jako "cookie", který se po zavření okna prohlížeče neukládá).

Přenos souborů cookie můžete zakázat nebo omezit změnou nastavení svého internetového prohlížeče. To lze provést i automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, funkce našich webových stránek již nemusí být přístupné v plném rozsahu.

Tato webová stránka také používá Google Analytics, službu sledovacího nástroje, poskytovanou společností Google Inc. ("Google") výhradně za účelem analýzy uživatelských cest. Služba Google Analytics používá soubory cookie.
Tento web také používá vývojářské aplikace, které používají soubory cookie: Facebook, Avis-verifies.com atd.

Komerční průzkum

Společnost může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pro účely komerčního vyhledávání zasíláním elektronických přímých sdělení o vyhledávání nebo od svých partnerů.

Uživatel si vyhrazuje právo vznést námitku proti shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely komerčního vyhledávání, a to kliknutím na odkazy "Odhlásit se" nebo "Odhlásit se", které jsou uvedeny v každém newsletteru zasílaném společností Innobiz, nebo kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese:  300H Rue du clos de viviers - 34830 JACOU, Francie nebo e-mailem na následující adresu contact@aroflora.com přiložením platného dokladu totožnosti.